ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя употребявани стоки на клиентите си Тези условия обвързват всички клиенти.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката , в момента , в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоката. Веднага след предаване на стоката на потребителят/клиентът или посочено от него трето лице , ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.4.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

I. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от клиента стока.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Kлиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.2. Клиентът е длъжен да заплати цената на закупената стока.3. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите подоставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.

IV. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Потребителят упражнява това право, като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна на общите условия. Уведомление не се изисква в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт. Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях . Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия.

V. ОТКАЗ ОТ ПОКУПКА

1. Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите Потребител има право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.2. В случай че Клиента се откаже от стоката съгласно срока в чл. 1., Търговеца се задължава да му върне обратно заплатената сума. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

VI. Рекламации

1. Търговецът представя стоките в магазина си възможно най-реалистично и с възможно най-пълно описание. Търговецът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките.2. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.3. Рекламации се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Търговеца, протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.4. Претенцията за рекламация се оценява от представител на Търговеца на място в магазина. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.5. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и Търовеца. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава не подпише констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.7. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:– неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;– дефект, причинен от неправилна или груба употреба;– дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);

VII. УСЛОВИЯ ЗА ЗАМЯНА НА СТОКА

В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:1. Запазен добър търговски вид .2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.3. Запазени консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. При връщане без замяна, клиента следва да възстанови сумата на транспортните разходи, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.